top of page
C700B43E-B15C-42D7-8D5C-028D02742632.JPG

ZO MAKEN WE ONS STERK

ONZE PROJECTEN

De spreekwoordelijke mouwen opstropen. Daar houden we bij Genero van. Hoewel het belangrijk is zo nu en dan thema's met elkaar te bespreken, komen we bij Genero liever in actie. Samen met onze partners werken we aan verbetering van zorg, welzijn en wonen van ouderen. Hieronder leest u hoe we dat doen.

Eerst ziet u onze lopende projecten. Daarna volgt een selectie van eerdere projecten.

IN GESPREK OVER DE DAG VAN MORGEN

Binnen het netwerk Genero klonk onder ouderen en professionals steeds vaker de wens meer aandacht te hebben voor anticiperende besluitvorming (ACP). Een proces waarbij ouderen en hun naasten worden ondersteund om in terugkerende dialoog, op basis van hun eigen wensen en voorkeuren, passende doelen voor huidige en toekomstige zorg en ondersteuning te formuleren.

Binnen dit project willen we vanuit de behoeften van ouderen zelf nagaan welke rol het lokale formele en informele netwerk speelt bij het bespreekbaar maken van keuzes en het vormgeven van (toekomstige) zorg en ondersteuning. Concreet zal het formele en informele netwerk samen met ouderen aan de hand van een ondersteunend instrument nagaan hoe gespreksvoering rondom ACP dient te worden vormgegeven en vastgelegd en hoe hierbinnen taken zouden moeten worden belegd.

 

Genero werkt binnen dit project samen voor kwetsbare Ouderen 010 en met een aantal Genero partners: Laurens, SOL Welzijn, huisartsenpraktijken Maasdam en den Boer & Bautz en IZER. 

dagboek
Bejaarde Fitnesscursus

SENIOREN STERKER MAKEN: FYSIEK EN SOCIAAL

In de derde levensfase (55+) valt er voor de meesten nog veel moois te beleven. Maar er zijn ook ouderen die heel kwetsbaar zijn. In dit project focussen we daarom op preventie en versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen. Ook kijken we hoe we mogelijkheden kunnen integreren die de sociale en fysieke omgeving biedt. Daarnaast maken we ouderen bewust van de regie die ze hebben op het inrichten van hun derde levensfase. Met een lerende aanpak en kennisuitwisseling gaan we samen met verschillende partners in de regio Rijnmond en Drechtsteden op zoek naar effectieve interventies. Het gaat om interventies die kennis uit onderzoek, vakkennis van professionals en ervaringskennis van ouderen verbinden tot meervoudig bewijs. Het doel is om de vitaliteit van 55-80 jarigen die zelfstandig wonen zo lang mogelijk in stand te houden.

NAAR VERANTWOORDE REBELLIE

Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen
 

Er is een steeds grotere behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Het stichten van deze nieuwe woonvormen stuit bij ondernemers op problemen. Zij ervaren de hoeveelheid te betrekken partijen en de landelijke en eigen, interne regelgeving als belemmering. Daarnaast blijkt dat het betrekken van (toekomstige) bewoners lastig is, terwijl dat juist zo belangrijk is om het aanbod goed op hun wensen te laten aansluiten. 

 

Binnen dit onderzoeksproject werken De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management en diverse MKB-ers (waaronder SOR vanuit onze regio) samen. Ze willen achterhalen hoe belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van woonvormen kunnen worden weggenomen. In het bijzonder als het gaat om het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving. 


Het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero levert een bijdrage aan twee werkpakketten van het project.  Binnen deze werkpakketten wordt onderzocht wat de meerwaarde is van inspraak van bewoners en hoe deze inspraak van (toekomstige) bewoners bij het opzetten van nieuwe woonvormen voor ouderen kan worden vergroot.

INTEGRALE ZORG VOOR (KWETSBARE) OUDEREN

Meer (kwetsbare) ouderen, veranderingen in ons zorglandschap en een andere kijk op gezondheid en ziekte, vragen om een nieuwe organisatie van de gezondheidszorg. Er klinkt een luide roep om de zorg meer integraal en domeinoverstijgend te organiseren. Dat betekent zorg op de juiste plek en dichtbij de ouderen zelf. Zo kunnen onnodige SEH- bezoeken en opnames in ziekenhuizen en VV&T worden voorkomen. Bovendien is er een betere aansluiting op de wensen van (kwetsbare) ouderen. 

Er lopen in de regio verschillende initiatieven om de zorg voor ouderen meer integraal te organiseren:

 

 

 

 

 

Havenue

Havenue is een nieuw zorgconcept voor ouderen in Rotterdam. Bij Havenue staan ouderen en hun behoefte aan zorg en welzijn centraal. Uniek aan de werkwijze van Havenue is het samenbrengen van het medische en sociale werkveld. Een multidisciplinair team werkt aan één (zorg)plan; een passende combinatie van behandeling, zorg en welzijn om te zorgen dat de ouderen vertrouwd thuis kunnen blijven wonen.

 

Havenue is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen (het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis) en vijf VV&T-instellingen (Aafje, Fundis, Humanitas, Laurens en Lelie zorggroep), huisartsen en welzijnsorganisaties. GENERO is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van Havenue.  

 

 

 

 

Samen voor kwetsbare ouderen 010  

 

Het programma "Samen voor kwetsbare ouderen 010" heeft de ambitie om in goede samenwerking met de lokale partijen resultaat te boeken door verbetering van de keten van zorg, voor de kwetsbare ouderen van Rotterdam. Naast financierende partijen SRZ en ConForte, zijn ook het welzijn, de eerstelijn, de gemeente Rotterdam en het Zilveren Kruis (verzekeraar en zorgkantoor) onderdeel van de bestuurlijke coalitie van het programma.

Het programma richt zich hierbij op het wegnemen van schakels in de keten. Specifiek staan daarbij drie inhoudelijke (1-3) en vier randvoorwaardelijke (4-7) centraal: 

1. Afgestemde en integrale zorg thuis en tijdelijke opname

2. Doorstroom in de keten

3. Doelgroep dementie

4. Regievoering bij de oudere en diens mantelzorgers

5. Deskundige medewerkers ouderenzorg en netwerkzorg

6. Beschikbare gegevens en overdracht

7. Passende regelgeving, passende middelen

Genero is vertegenwoordigd in de bestuurlijke coalitie van het programma en de denktank. 

VITALE DELTA

Vitaliteit en gezondheid bevorderen in de wijk,

van jong tot oud 

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen; Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. Om dat te bereiken werkt Vitale Delta samen met vele partners in deze regio. Genero is een van deze partners. 

In vier werkpakketten wordt ingezet op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht. Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen en combineert de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen. Leidende principes in de werkpakketten zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot 100+ jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat.

De volgende vier werkpakketten staan centraal: 

1. Ondersteunend vitaal

2. Fysiek vitaal

3. Sociaal vitaal

4. Zelf vitaal 

EXTENDED TWINNING

Het project waar docenten, studenten, professionals én ouderen meelopen in elkaars praktijk. De Hogeschool Rotterdam wil de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen professionaliseren door onderwijs en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Leren van en met elkaar. In een eerder project bleek twinnen al een goede methode om studenten en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk aan elkaar te verbinden.

In dit vervolgproject Extended Twinning worden de ouderen ook nadrukkelijk betrokken en hebben zij als ervaringsdeskundige een belangrijke rol. Zorg- en welzijnsprofessionals, docenten, studenten en ouderen lopen mee in elkaars praktijk en delen kennis en ervaringen. Ook werken ze samen aan het ontwikkelen van producten voor onderwijs en praktijk zoals casuïstiek over de integrale ouderenzorg en een ervaringsbundel met geleerde lessen.

Naast het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero zijn ook verschillende andere (ouderen)organisaties betrokken: Albeda College, Inholland, Laurens, Humanitas, Buurtwerk, B&A Groep, Het Van Kleef Instituut en OSO Rotterdam.

Glasvezel

NESTORE

 

GENERO is ook betrokken bij Europese onderzoeksprojecten zoals Nestore. Het doel van Nestore is om gezonde ouderen te ondersteunen om fit en vitaal te blijven via een innovatief coachingsysteem dat gebruikmaakt van ICT.

De behoeften en wensen van de gebruikers van het systeem staan centraal binnen dit project. Zo ontstaat een gepersonaliseerd coachingsysteem dat de gebruiker daadwerkelijk kan ondersteunen. De gebruikers worden dan ook nauw betrokken in het ontwerp en de validatie van het systeem. Op drie pilots pilotlocaties in Italië, Spanje en Nederland testen ze Nestore en maken ze gebruik van co-design.

Juan Seleky is namens Genero onderdeel van de klankbordgroep die helpt om NESTORE beter aan te laten sluiten bij de behoefte en voorkeuren van ouderen. Ook is Cor Heukels van het Genero Ouderen en Mantelzorgforum is betrokken, omdat Soos Blauwhuis – waar Cor voorzitter van is - een van de pilotlocatie van het Nestore project is.

PROJECTEN IN HET VERLEDEN 

Sommige projecten uit het verleden verdienen ook hier een plek. Vaak vormden ze geen eindpunt, maar betekenden ze het startpunt van vele ontwikkelingen erna. 

HOUD OUDEREN OP DE BEEN

Via valpreventieprogramma’s is veel (gezondheids)winst te behalen. ‘Houd ouderen op de been’ droeg hieraan bij met implementatie van valpreventieprogramma’s voor ouderen. De visie van ouderen stond centraal. De aanpak was wijkgericht: met een samenwerking tussen ouderenorganisaties, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, vrijwilligers en ouderen zelf.

 

‘Houd ouderen op de been’ werd uitgevoerd in Breda en was gericht op zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. ZonMw (Nationaal Programma Ouderenzorg) en Fonds Nuts Ohra (FNO) financierden het project

GENERO was een actieve partner van dit project. We verzorgden de communicatie en gaven vanuit het Ouderen- en Mantelzorgforum advies. 

EVEN BUURTEN

Even Buurten kenmerkt zich door de integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen. Een spil en sleutelfiguren zoeken samen met de ouderen naar passende ondersteuning, bij voorkeur binnen het informele netwerk. Zo verbeteren zij de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder. 

Het project heeft veel inzichten en resultaten opgeleverd. Zo is er een toolbox ontwikkeld, een e-learningmodule, waarmee professionals bekend kunnen worden met de spilmethodiek en een analysetool om het integraal werken in de wijk te analyseren. 

Even Buurten was een van de transitieprojecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

HET WOORD IS AAN OUDEREN

Verhalen voor een bestendige levensloop

Inzicht krijgen in wat ouderen nodig hebben, door die ouderen zelf aan het woord te laten over hun leven. Dat is het doel van ‘Het woord is aan ouderen’. Ouderen uit verschillende delen van het land vertellen over wat ze nodig hebben. 

Het project is een initiatief van de drie ouderennetwerkorganisaties ZIF, NUZO en Genero en werd gefinancierd door ZonMW. Ruim 75 ouderen vertelden hun verhaal. Dat gebeurde in samenwerking met diverse kunstenaars

bottom of page