top of page
  • Redactie

Strategiesessie GENERO

Bijgewerkt op: 9 jun. 2020

Ruim een jaar geleden vierde het GENERO netwerk haar tienjarig jubileum. Tijdens deze conferentie is teruggekeken én vooruit gekeken. De partners gaven aan GENERO nog altijd te zien als belangrijk vehikel voor het realiseren van domeinoverstijgende samenwerking. Tegelijkertijd bevinden we ons, en het netwerk daarmee ook, in een andere fase dan tien jaar geleden. Dit vraagt om een kritische spiegel. Op 20 november hebben we ons als GENERO met het Bestuur, Stuurgroep en Ouderen- en Mantelzorgforum deze spiegel voorgehouden tijdens een strategie-sessie.

Na een plenaire opening van Annemiek (bestuursvoorzitter GENERO) volgde een presentatie van Hanna van Dijk (netwerkcoördinator GENERO). Zij gaf een terugkoppeling van de gesprekken die zij het afgelopen half jaar voerde met verschillende partners én leden van het Bestuur, Stuurgroep en Ouderen- en Mantelzorgforum. Daarna ging de groep uiteen om drie thema’s te bespreken in kleinere gemêleerde groepjes:

1. Ouderenparticipatie – niet óver ouderen; met ouderen

2. Durf te focussen – niet 4 dingen een beetje; 2 dingen goed

3. Organisatie en besturing – onze kracht en onze last“We kunnen als GENERO heel veel, maar we moeten elkaar te vinden”

Binnen dit groepje werd geconcludeerd dat het netwerk, en het Ouderen- en Mantelzorgforum daarbinnen, heel veel kan bereiken. Ook de bereidheid binnen het netwerk is groot. Het is wel belangrijk kennis te hebben van elkaar en elkaars expertise. Zo kan het Ouderen- en Mantelzorgforum werkbezoeken afleggen bij de GENERO partners en daar thema’s bespreken die leven bij zowel de ouderen als partners. Ook zou GENERO activiteiten kunnen uitbreiden door dialooggesprekken te faciliteren; tussen jong en oud en tussen verschillende sectoren. Binnen het onderwijs wordt hiermee al veel ervaring opgedaan.


“Het uitgangspunt van thema’s moet zijn: bijdragen aan het welzijn van ouderen en hoe denken ouderen erover”

GENERO kan stimuleren en faciliteren en we kunnen partners en mensen binnen de regio gemakkelijk bij elkaar brengen. Om te durven focussen, kunnen we als GENERO jaarthema’s kiezen. De thema’s dienen overkoepelend te zijn; partners en ouderen moeten zich erin kunnen vinden. Het uitgangspunt bij het kiezen van thema’s moet zijn: draagt het bij aan welzijn en zorg van ouderen en hoe denken ouderen erover? Door de ontwikkelingen in de regio nauwlettend te volgen, zal de input voor jaarthema’s of jaaractiviteiten zich aandienen. We zulllen bijeenkomsten organiseren waar mensen van elkaar kunnen leren met ontmoetingen op de inhoud. Ook kunnen we inspirerende voorbeelden binnen GENERO en de regio nog beter kenbaar maken waardoor nieuwe kenniscreatie kan ontstaan.


“We moeten niet telkens het wiel opnieuw uitvinden, maar delen wat we vanuit de regio al weten of kunnen”

Kansen liggen daar waar gemeenschappelijkheid is tussen partners en regio’s. De kracht, maar ook het risico, is gelegen in de overlappende thema’s die lokaal een andere kleur kennen en daarmee ook andere oplossingsrichtingen. Het delen van deze kennis en ervaring zou inherent moeten zijn aan de kracht van een regionaal netwerk. Wat GENERO hier-bij onderscheidt is dat altijd wordt gewerkt vanuit de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk. De organisatie van het netwerk zou hieraan recht moeten doen. Op thema’s is de verbinding lokaal en supra-regionaal belangrijk. Zo kan binnen de Stuurgroep thema-aanvoerders/portefeuillehouders gekozen worden en door partners themaspecifiek en incidenteel te vragen aan te schuiven bij een Stuurgroepoverleg. Het Bestuur bewaakt de grotere lijnen moeten vanuit de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk.


Samen op naar een energiek 2020!

Het was een inspirerende bijeenkomst met goede energie waarin de kracht van GENERO is besproken, als ook de kansen die er nog liggen. We willen als GENERO samen optrekken en hoeven we het niet allemaal zelf te doen en het bekende wiel opnieuw uit te vinden. Bij de inhoudelijke thema’s zit de energie. We willen ontmoetingen faciliteren door het organiseren van inhoudsgedreven bijeenkomsten op lokaal en regionaal niveau. De jaarthema’s die we formuleren kunnen breed zijn, maar dienen wel urgent te zijn; binnen de verschillende projecten krijgen de thema’s concrete invulling. Kortom: als GENERO gaan we samen op naar een energiek 2020.

29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Комментарии


bottom of page